Title: AL MÎ DIALÀTT

Author:LÎVRA GIGÉN
Subject:POETRY
Source:
Download book:
Words Statistic:words statics
 

Number of words for page:
Al mî dialàtt
(Gigén Lîvra - 1986)

As dîs che al dialàtt l é un dscårrer balzàn
ch'l é fât pr i ignurànt, manbrócc e vilàn.
Äli én bèli bâl, a st'côs an i cradd,
parché mé a sån d quî ch'i én nèd in dialàtt.

I ûc' ai ò avêrt in ste bèl pajais
dal bän mo da bån. Siché a sån bulgnais.
Mistiè con al lât, la cónna, al subiôl,
ai êra al dialàtt däl prémmi parôl.

Såul dåpp, da pió grand, a scôla, pian pian,
i mésster, paziént, m insgnénn l itagliàn.
I gêven: - ragâz stè aténti, parché
chi dscårr l itagliàn da tótt l é capé.

E adèsa ch'a i päns a dégg: mo sicûra!
I dscårrn itagliàn tótt i òmn ed cultûra.
Però i popolàn, i pôver scarpón,
in pôlen savair chi bî parulón.

L é såul al dialàtt la längua sô d låur
ch'la vén só dal côr, ch'l'é pénna ed culåur,
ch'la sêruv par méll e méll ucasiån,
par rédder, zighèr, par tótti äl pasiån.

E mé che a sån nèd in prinzéppi däl Lâm
al bän mo da bån al sént come arciâm.
Alåura, parché se a vâg fòra d vî
am srêv da dscurdèr al dscårrer di mî?

Se fôrsi, par chès, avéss da bravèr
a ón d chi sugèt ch'i t fan incazèr,
an srêv brîsa bån di dire forbito
"fetente, vigliacco, opûr scimunito".

Sicûr am vgnarêv dal lâber, pât fât,
un èter frasèri dimónndi pió esât:
"spomèti, bagâi, tarièga, malnàtt,
sbagêrla, rufiàn, vá a fèr däl... pulpàtt!".

Par quasst a sustéggn e a degg, mo da bån,
ch'am sént con argói tótt intîr itagliàn.
Però int l istàss tänp a vói dîr un quèl:
par dîr quall ch'a päns, ...
Page: 1
 

Help

 • Select one or more words an get availables translation in Logos Dictionary.
 • Set the number of words for each page an refresh the content.
 • Go to begin of the document
 • Go to previous page
 • Go to next page
 • Go to the end of document
 • Libri.it

  BIANCO E NEROPOLLICINOCOSÌ È LA MORTE?JEAN-MICHEL IL SUPERCARIBÙ SI INNAMORA
 • Libri.it
 • Treccani