Title: Mor ho!

Author:Chalupka Samo
Subject:POETRY
Source:
Download book:
Words Statistic:words statics
 

Number of words for page:
Samo Chalupka
Mor ho !


In SOKOL Obrázkový èasopis pre zábavu a pouèenie. Roèník III. Èíslo 4. Skalica, Vilém Paulíny - Tóth, písmom a tlaèou synov Fr. X. Škarnicla. 1864. s. 66-72.


---Mor ho! 1)

Zletely orly z Tatry, tiahnu na podolia, 2)
Ponad vysoké hory, ponad rovné polia:
Preletely èez Dunaj, èez tú šíru vodu,
Sadly tam za pomedzím slovenského rodu
Duní Dunaj a luna za lunou sa valí:
Nad ním svieti pevný hrad 3) na vysokom brali
Pod tým hradom Ríman-cár 4) zastal si táborom;
Belia sa rady šiatrov ïalekým priestorom.
Pokraj táboru sedí cár na zlatom sto¾ci;
Okol neho cárska stráž, tuhí to paholci.
A pred cárom družina neveliká stojí:
Sú to cudzí víazi, každý v jasnej zbroji.
Pobe¾avé kaderia šije jim otáèa;
Modré jích oèi bystro v okolo si páèa.
Rostom sú ako jedle, pevní - ani skala;
Zdalo-by sa ti, že jich jedna mater mala.5)
Krásná zem, - jej konèiny va¾ný Dunaj vlaží!
A Tatra ska¾nou hradbou okol nej sa väží: Tá zem, tie pyšné hory, tie žírné môravy;6)
To vlas jích, to kolíska dávna synov slávy.
Slovanský rod ich poslal zo slavného snemu,
Aby išli s pozdravom k cárovi rímskemu,
Oni èelom nebijú 7) do nôh nepadajú:
Taká otroè neznáma slovenskému kraju;
Lež Božie dary nesú, chlieb a so¾ 8) cárovi,
A smelými sa jemu primlúvajú slovy:
?Národ slovenský, kòazstvo a staršina naša,
Kroz nás ti, slavný cáre! svoj pozdrav prináša.
Zem tá, na ktorú kroèi mieni tvoja noha,
To je zem naša, daná Slovenom od Boha.
Pozri, tu jej koèiny va¾ný Dunaj vlaží,
Tam Tatra ska¾nou hradbou okol nej sa važí
A zem to požehnaná: chvala Bohu z neba,
Máme pri vernej práci voždy svoj kus chleba.
Zvyk náš je nie, napáda cudzé vlasti zbojom 9)
Sloven na svojom seje, i žnie ...
Page: 1
 

Help

 • Select one or more words an get availables translation in Logos Dictionary.
 • Set the number of words for each page an refresh the content.
 • Go to begin of the document
 • Go to previous page
 • Go to next page
 • Go to the end of document
 • Libri.it

  ICOSACHI E CAPPUCCETTO GIALLO CON LE STRISCE CATARIFRANGENTIEDMONDO NEL SANTUARIO PER ANIMALIMARINABELLA BAMBINA DAI CAPELLI TURCHINI
 • Libri.it
 • Treccani