Title: Kvìty zla

Author:Baudelaire Charles
Subject:POETRY
Source:
Words Statistic:words statics
 

Number of words for page:
Charles Baudelaire,
Kvìty zla

Abel a Kain

I.

Abelùv rode, jez, pij, žij si,
Bùh k tobì vlídným zrakem zøí,

ty Kainùv, který nehodný jsi,
se bahnem plaz a bídnì møi!

Abelùv rode, Serafinu
tvá obì pod nos libì èpí!

Ty, Kainùv, který smýváš vinu,
skonèí se kdy tvé útrapy?

Abelùv rode, hleï ty sady!
Tvùj skot a lány jsou sám vdìk.

Ty, Kainùv, tobì kòuèí hlady
jak staré fenì žaludek!

Abelùv rode, tul se doma
uprostøed svých si bøicho høej!

Ty, Kainùv, mrzni, jektej rtoma,
v tmách, šakale, se zimou chvìj!

Abelùv rode, množ se s chutí!
Tvé zlato též se množí dál.

Ty, Kainùv, dej si zajít chuti,
i kdybys v srdci jak chtìl plál.

Abelùv rode, rosteš, žravý,
tak jako lesní štìnice!

Ty, Kainùv, vláèej bez únavy
své dìti prachem silnice.

II

Abelùv rode, pøijde chvíle,
že dodáš mrchou pùdì hnùj!

Ty, Kainùv, musíš dál v svém díle,
neskonèil ještì úkol tvùj!

Abelùv rode, vzore ctnosti,
meè zmožen kyjem, hanba ti!

Ty, Kainùv, vystup na Výsosti
a svrhni Boha v závrati!

Svatopluk Kadlec

---Albatros

Èasto tìm z posádky postaèí k taškaøici
køídlatý albatros, pták, který brázdí vzduch
za lodí, po hoøských propastech
klouzající, té pouti lhostejný a vytrvalý druh.

Na prkna paluby ho složí a té chvíle
je z krále azuru jen neohrabanec,
jenž s hanbou nechává perutì, velké, bílé,
svìšeny po boku jak cizí tìžkou vìc.

Ten poutník s køídly je teï høíèkou lidské zloby !
On, krásný nedávno, je k smíchu šeredný !
Ten lulkou dráždí ho a onen napodobí
kulhání mrzáka, jenž létal celé dny !

Básník má stejný los jak tento kníže mraèen,
jenž smích má pro støelce a v bouøích umí plout;
vyhnanec na zemi a k zemi luzou tlaèen,
pro køídla obrovská nemùže se tu hnout.

František Hrubín

---Beatrice

Nad zžehlou krajinou, kde zeleò ...
Page: 1
 

Help

 • Select one or more words an get availables translation in Logos Dictionary.
 • Set the number of words for each page an refresh the content.
 • Go to begin of the document
 • Go to previous page
 • Go to next page
 • Go to the end of document
 • Libri.it

  CIOPILOPI GIUGNO 2024 – NEL VENTRE DELLA BALENAPOLLICINOESSERE MADRETILÙ BLU VUOLE BENE AL SUO PAPÀ
 • Libri.it
 • Treccani