Title: Máj

Author:MÁCHA KAREL HYNEK
Subject:POETRY
Source:
Words Statistic:words statics
 

Number of words for page:
KAREL HYNEK MÁCHA
MÁJ
1836

---Mnohováženému pánu a panu
Hynkovi Kommovi
usedlému m욝anu pražskému,
vlastenci horlivému,
na dùkaz uctivosti obìtuje
spisovatel.


-Dedicatory verses

Èechové jsou národ dobrý!
Nešastný, jenž v nouzi lká,
nech se k Èechovi obrátí,
ten mu rychlou pomoc dá;
by i Èecha nepøítelem,
nešetøí Èech jeho vin.
Èechové jsou národ dobrý,
a Ty Èechù vìrný syn!

Sbor

Vìrný syn i bratr náš,
dobré Èechù srdce máš!

Èechové jsou národ statný,
nepøemožen èeský voj.
Nech se s vítìzstvím rozlouèí,
proti nìmuž èeský boj.
Èech kde stojí, krutá bitva
tam, i mnohý slavný èin.
Èechové jsou národ statný,
a Ty Èechù vìrný syn!

Sbor

Vìrný syn i bratr náš,
statné Èechù srdce máš!

Èechové jsou národ vìrný,
vìrnost jejich první èest;
vlasti své i svému králi
Èech i v smrti vìrný jest.
Bùh mùj - král mùj - vlasti moje!
poslední je Èecha vzdech.
Èechové jsou národ vìrný,
a Ty syn jich - vìrný Èech!

Sbor

Vìrný Èech i bratr náš,
vìrné Èechù srdce máš!

Vìrný syn jsi Èechù kmene,
vìrný bratr bratøím svým;
jazyk èeský je i Tobì
otcù drahým dìdictvím.
Èeské hory - èeské doly èeské luhy - èeský háj šírá vlas - ta èeská zemì
nejmilejší Tobì ráj.

Sbor

Vìrný Èech jsi - vlastenec,
protož vdìèný u vìnec
kvìt Ti vije Èecha máj!

- - - - - - - - - - -
1

Byl pozdní veèer - první máj veèerní máj - byl lásky èas.
Hrdlièèin zval ku lásce hlas,
kde borový zavánìl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
kvìtoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík rùži pìl,
rùžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v køovích stinných
zvuèelo temnì tajný bol,
bøeh je objímal kol a kol;
a slunce jasná svìtù jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky.
I svìty jich v oblohu skvoucí
co ve chrám vìèné lásky vzešly;
až se - milostí k sobì vroucí
zmìnivše se v jiskry hasnoucí ...
Page: 1
 

Others Books from the author..

Help

 • Select one or more words an get availables translation in Logos Dictionary.
 • Set the number of words for each page an refresh the content.
 • Go to begin of the document
 • Go to previous page
 • Go to next page
 • Go to the end of document
 • Libri.it

  BIANCO E NEROSOLVEIG. UNA VICHINGA NELLA TERRA DEGLI IROCHESIEDMONDO NEL SANTUARIO PER ANIMALIICOSACHI E CAPPUCCETTO GIALLO CON LE STRISCE CATARIFRANGENTI
 • Libri.it
 • Treccani